the Empress of the Void
Bel'Veth

ตัวละคร

นักสู้

ระดับความยาก

ง่าย / ปานกลาง / ยาก

จักรพรรดินีแห่งฝันร้ายผู้กำเนิดจากมวลวัตถุดิบของเมืองทั้งเมืองที่ถูกกลืนกิน Bel'Veth คือจุดจบของ Runeterra... และจุดเริ่มต้นของความเป็นจริงอันโหดร้ายที่นางออกแบบขึ้นมาภายในจิตใจ นางถูกขับเคลื่อนโดยยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนล้างประวัติศาสตร์ ความรู้ และความทรงจำทั้งหลายจากโลกเบื้องบน นางกัดกินสนองความต้องการประสบการณ์และอารมณ์ความรู้สึกใหม่ ๆ อย่างไม่รู้จบ และจะเขมือบกลืนกินทุกสิ่งที่เข้ามาขวางทางนาง กระนั้นความต้องการของนางก็ไม่อาจที่จะถูกสนองได้ด้วยโลกเพียงโลกเดียว เพราะสายตาที่หิวโหยของนางก็กำลังจับจ้องไปที่ผู้ปกครองเก่าแห่ง Void เองเช่นกัน...

แนะนำสกิล

สกิลติดตัว
Death in Lavender
Bel'Veth ได้รับแต้มสะสมความเร็วโจมตีถาวรหลังจากทำการโค่นล้มมินเนี่ยนขนาดใหญ่ สัตว์ป่าขนาดใหญ่ และแชมเปี้ยน เธอยังได้รับโบนัสความเร็วโจมตีชั่่วคราวหลังจากใช้สกิลอีกด้วย

สกิน